Daily Archives: March 14, 2019


อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย หัวข้อ “การตั้งตำรับยากลุ่มอาการทางเดินอาหาร”

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางวรรณา  ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และทีมเครือข่ายแพทย์แผนไทย  ร่วมรับฟังการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย และสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (Teleconference) ประจำปี 2562 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เครือข่าย และทีมสหวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และสร้างความมั่นใจในการตรวจวินิจฉัยโรคการบำบัดรักษา ซึ่งการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้เวชปฏิบัติแผนไทย หัวข้อ “การตั้งตำรับยากลุ่มอาการทางเดินอาหาร” และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก นางจิตนารา ไชยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง สมาธิบำบัด SKT ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย สามารถนำไปใช้ได้จริงตามบริบทของพื้นที่  


โรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมออกรณรงค์ป้องกันฝุ่นควันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

วันที่ 13 มี.ค.62 โรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แจกแผ่นพับและหน้ากากอนามัยที่ตลาด SML ต.แม่เมาะ