แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: มีนาคม 14, 2019


อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทย หัวข้อ “การตั้งตำรับยากลุ่มอาการทางเดินอาหาร”

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางวรรณา  ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และทีมเครือข่ายแพทย์แผนไทย  ร่วมรับฟังการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์ […]


โรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมออกรณรงค์ป้องกันฝุ่นควันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

วันที่ 13 มี.ค.62 โรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แจกแผ่นพับและหน้ากากอนามัยที่ตลาด SML ต.แม่เมาะ