Daily Archives: April 11, 2019


สสจ.ลำปาง ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ และมหกรรมสุขภาพ อำเภอแม่ทะ

นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอแม่ทะ โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการชมรม อสม.เข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่ทำงาน ๑๐ ปี ๒๐ ปีและ ๓๐ ปีและให้ขวัญกำลังใจแก่ อสม.ที่มาร่วมงานครั้งนี้ ณ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง


ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

ทีมงานการแพทย์แผนไทย..กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข” เขตเทศบาลนครลำปาง วันที่ 28 มีนาคม 2561 : การดูแลสุขภาพข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์ พระธาตุเทพนิมิต ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 28 มีนาคม 2561 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านดงไชย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 29 มีนาคม 2561 : การนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ ศสมช. ชุมชนกำแพงเมือง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 31 มีนาคม 2561 : อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดช่างแต้ม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 30 คน


ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข”

ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข” เขตเทศบาลนครลำปาง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 : การดูแลสุขภาพข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนการเคหะนครลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 : อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดนางเหลียว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 : การนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 : การนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีบุญโยง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 28 มีนาคม 2561 : การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ณ ศาลาอเนกประสงค์พระธาตุเทพนิมิต ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน