Monthly Archives: May 2019


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ (Coding Audit)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นพ.เชี่ยวชาญ.ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ (Coding Audit) โดยมีแพทย์ พยาบาล จนท.เวชสถิติ จาก รพ.ลำปาง รพ.ชุมชนทุกแห่ง  จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม ได้รับเกียรติจากวิทยากร นพ.วีรพงษ์ ปรางค์เจริญ โรงพยาบาลแพร่ (ผู้ตรวจสอบเวชระเบียน ของ สปสช.เขต 1 และ สปสช.กลาง )การประชุม 2 วันที่ 28-29 พ.ค.๒๕62 เน้นการบรรยายให้ความรู้และสุ่มตรวจเวชระเบียน ผู้ป่วยใน 10 กลุ่มโรค


ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ “นวดกดจุสะท้อนเท้า ลด ละ เลิกบุหรี่”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยทีมงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ “นวดกดจุสะท้อนเท้า ลด ละ เลิกบุหรี่” และสาธิตวิธีการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ณ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมายนักเรียนประถมศึกษาชั้น ป.4 , ป.5 , ป.6 จำนวน 380 คน และผู้ปกครองจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 40 คน


เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยทีมงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี เขตเทศบาลนครลำปาง วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ  วัดศรีบุญโยง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางแพทย์แผนไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดช่างแต้ม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรและข้าราชการใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี”ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรและข้าราชการใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี”ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีข้าราชการที่เข้าอบรมจาก ๓ จังหวัด คือจังหวัดลำปาง แพร่และ น่าน  อบรมจำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง  ณ ศูนย์ฝึกอบรมเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดลำปางปลอดโฟม

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดลำปางปลอดโฟม โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการและผู้ดูแลตลาดในแต่ละอำเภอเข้าร่วมในงานครั้งนี้ จำนวน ๑๐๕ หน่วยงาน  ณ ห้องประชุม อาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมจัดการอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง