Daily Archives: May 27, 2019


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรและข้าราชการใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี”ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรและข้าราชการใหม่ หลักสูตร “ข้าราชการที่ดี”ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีข้าราชการที่เข้าอบรมจาก ๓ จังหวัด คือจังหวัดลำปาง แพร่และ น่าน  อบรมจำนวน ๑๒๐ ชั่วโมง  ณ ศูนย์ฝึกอบรมเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดลำปางปลอดโฟม

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดลำปางปลอดโฟม โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการและผู้ดูแลตลาดในแต่ละอำเภอเข้าร่วมในงานครั้งนี้ จำนวน ๑๐๕ หน่วยงาน  ณ ห้องประชุม อาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมจัดการอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๒ “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง