Daily Archives: May 30, 2019


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ (Coding Audit)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นพ.เชี่ยวชาญ.ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ (Coding Audit) โดยมีแพทย์ พยาบาล จนท.เวชสถิติ จาก รพ.ลำปาง รพ.ชุมชนทุกแห่ง  จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม ได้รับเกียรติจากวิทยากร นพ.วีรพงษ์ ปรางค์เจริญ โรงพยาบาลแพร่ (ผู้ตรวจสอบเวชระเบียน ของ สปสช.เขต 1 และ สปสช.กลาง )การประชุม 2 วันที่ 28-29 พ.ค.๒๕62 เน้นการบรรยายให้ความรู้และสุ่มตรวจเวชระเบียน ผู้ป่วยใน 10 กลุ่มโรค