Daily Archives: June 10, 2019


แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุขปี2562และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562