Daily Archives: June 10, 2019


แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุขปี2562และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562


ไฟล์สัมมนา 10 มิ.ย.62

เผยแพร่ไฟล์ที่ใช้ในการสัมมนา สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนารุ่น 1 หากมีปัญหาการใช้งาน สามารถปรึกษาหลังการอบรมได้ที่ ภญ.สุภาวดี สสจ.ลำปาง โทร 054-323533 หรือ 054-227527 ต่อ 108