Daily Archives: June 22, 2019


EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB14 ข้อ1 ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศ EB14 ข้อ2 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินฯ EB14 ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบ EB14 ข้อ4 (4.1) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ขึ้นเว็บ