Daily Archives: July 5, 2019


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การนวดผ่อนคลายด้วยตนเองในผู้สูงอายุด้วยท่าฤาษีดัดตนตามแนวทางแพทย์แผนไทย ชุมชนประตูม้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดจองคำ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเป็นวิทยากร การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดจองคำ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 19 มิถุนายน 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ชุมชนกำแพงเมือง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน วันที่ 21 มิถุนายน 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ชุมชนประตูม้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน