Daily Archives: July 11, 2019


เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูงข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.บทความเรื่อง รู้หน้า ไม่รู้ใจ 2.บทความเรื่อง ท่านไปไหนครับ 3.บทความเรื่อง ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน 4.บทความเรื่อง จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น 5.บทความเรื่อง พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว


ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาโครงการ Big Data & Cloud Computing 2019

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) กำหนดจัดโครงการ Big Data & Cloud Computing 2019 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุม 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ