Daily Archives: July 26, 2019


จังหวัดลำปางมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง(นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม) ได้มอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โครงการจังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม ปี ๒๕๖๒ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง วันศุกร์ที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปางมีหน่ายงานรับมอบประกาศเกียรติคุณฯ ดังนี้ 1. สำนักงานจังหวัดลำปาง 2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง 4. สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง 5. สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง 6. เทศบาลนครลำปาง 7. We Market Lampang


ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม กำกับการบริหารจัดบริการกองทุนโรคเรื้อรัง คลินิกแพทย์ครอบครัว และโรคเฉพาะ (NCD Plus/CVD/CKD) ปีงบประมาณ 2562

เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม กำกับการบริหารจัดบริการกองทุนโรคเรื้อรัง คลินิกแพทย์ครอบครัว และโรคเฉพาะ (NCD Plus/CVD/CKD) ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง จังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนในระบบการดำเนินงานภายในเขตสุขภาพที่ 1 และสามารถนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงหรือเสริมการทำงานภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่และ ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1  เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับจังหวัด Case Manager และตัวแทนพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน NCD ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล