Monthly Archives: August 2019


การอบรมโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดลำปาง ปี 2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอเซียลำปาง โฮเต็ล   ๊Update !..

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 : การอบรมโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) สำหรับเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภคฯ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเซียลำปาง โฮเต็ล กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข หรือผู้เกี่ยวข้อง จาก 13 อำเภอ จำนวน 65 คน และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 80 คน โดยมี พญ.ดุสิดา ตู้ประกาย ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ นพ.กฤษฎิ์ ทองบรรจบ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว เป็นวิทยากรผู้ดำเนินการอบรม


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย   ๊Update !..

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดช่างแต้ม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย   ๊Update !..

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ลานกีฬาชุมชนแจ่งหัวริน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 16 สิงหาคม 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยท่าฤาษีดัดตนตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ชุมชนปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ   ๊Update !..

EB4.1 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน EB4.2 การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม EB4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข


มหกรรมดีๆเพื่อสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร อำเภอเมืองลำปาง   ๊Update !..

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จัดมหกรรมโครงการ บูรณาการการจัดการสุขภาพภาคประชาชนสู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ณ ลานเอนกประสงค์  อบต.บ้านเป้าโดยมีนายเสาร์แก้ว  อินตะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า เป็นประธานในพิธี  กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า การแสดงไลน์แด้นซ์ “รวมพลคนรักษ์สุขภาพ”   การเสวนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดำเนินรายการโดย นางพรพรรณ  หว้าคำ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำปาง ผู้ร่วมเสวนา  นางสิมาภรณ์  เย็นสำราญ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สสอ.เมืองลำปาง นายเกยูร  ทิยาว  ประธาน อสม.บ้านสบก๋ง-หางทุ่ง ผู้แทนหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ และ การประกวดบาสโลบ / ไลน์แด้นซ์จาก  7  หมู่บ้านในตำบลบ้านเป้า นับเป็นหนึ่งในมหกรรมดีๆเพื่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ของลำปาง