Daily Archives: August 1, 2019


ขอเชิญร่วมการเสนอราคารองเท้า ในการสืบราคารองเท้าเบาหวานสำเร็จรูปของจังหวัดลำปาง ปี 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอเชิญบริษัทผู้จำหน่ายรองเท้าสำเร็จรูปเข้าร่วมการเสนอราคารองเท้า ในการสืบราคารองเท้าเบาหวานสำเร็จรูปของจังหวัดลำปาง ปี 2562 โดยสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง www.lpho.go.th และนำเสนอผลงานในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยนำตัวอย่างรองเท้ามาในวันนำเสนอด้วย……. (รายละเอียดดังหนังสือแนบท้ายนี้)