Daily Archives: August 13, 2019


ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 32  ผู้แทนจากเกษตรจังหวัดลำปาง และผู้ทรงคุณวุฒิหมอพื้นบ้าน/องค์การเอกชน/นักวิชการด้านการแพทย์แผนไทย/ผู้ผลิตหรือจำหน่ายสมุนไพร/     ผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์เห็ด ยาและสมุนไพรไทยจีน ลำปางรักษ์สมุนไพร เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นรูปธรรม ประชาชนในพื้นที่ได้รู้จัก ชอบ และใช้สมุนไพรในการดูแลตนเองอย่างปลอดภัย รู้ข้อควรระวังการใช้สมุนไพร เพื่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการสืบค้นหาหมอพื้นบ้านที่ประชาชนศรัทธาเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ


ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมนิทรรศการในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยกิจกรรมภายในบูธ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์คลินิกเวชกรรมไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในด้านการจัดบริการ 2. ตรวจสุขภาพทั่วไป วัดความดันโลหิต มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 31 ราย 3. ตรวจ วินิจฉัยโรค และสั่งการรักษาด้วยวิธีการนวด และประคบสมุนไพร จำนวน 41 ราย มีกลุ่มโรค Office Syndrome มารับบริการเป็นส่วนใหญ่ 4. บริการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 4 ราย 5. ให้ความรู้เรื่อง การนวดดกจุดสะท้อนเท้า “ลด ละ เลิก บุหรี่” และสาธิตวิธีการนวดเท้า 6. ให้ความรู้เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด SKT 1-7 ในเทคนิคของ รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี 7. ให้ความรู้การใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยท่าฤาษีดัดตนตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ชุมชนบ้านต้าสามัคคี ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 35 คน วันที่ 13 สิงหาคม 2562 : การนวดผ่อนคลายด้วยตนเองในผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประตูต้นผึ้งท่านางลอย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


ร่วมเป็นวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 : การนวดผ่อนคลายด้วยตนเองในผู้สูงอายุตามแนวทางแพทย์แผนไทย  ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดช่างแต้ม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยท่าฤาษีดัดตนตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ชุนชนประตู้ต้นผึ้ง-ท่านางลอย เทศบาลนครลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุด้วยท่าฤาษีดัดตนตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ลานกีฬาชุมชนแจ่งหัวริน-สันโค้ง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 30 คน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมต้อนรับสื่อมวลชนในการสัมมนา สื่อมวลชน เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ”

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางกุลรัตน์ ไชยพรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ในนามคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กล่าวต้อนรับและร่วมสัมมานาสื่อมวลชน นำโดยแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ,คณะศูนย์สื่อสารสาธารณะ และคณะสื่อมวลชน ในการสัมมานาสื่อมวลชน เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ”  ณ เทศบาลตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหัวหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง