Daily Archives: August 26, 2019


อบรมเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางระดับอาชีวศึกษา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้จัดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางระดับอาชีวศึกษา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีการบรรยายหัวข้อ “รู้ทัน…เครื่องสำอาง” และฐานกิจกรรม 4 ฐาน ประกอบด้วย การอ่านฉลากเครื่องสำอาง สารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง การเลือกใช้ครีมกันแดด และการล้างหน้าให้สะอาดปราศจากสิว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้เครื่องสำอางได้อย่างปลอดภัย เหมาะกับสภาพผิว และปราศจากสารห้ามใช้


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษารูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษารูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมะเร็ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานการให้คำปรึกษา จากโรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เพื่อให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดลำปางมีความเข้าใจในเรื่องการนำพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการใช้น้ำมันกัญชารักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล และจัดบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ตรงกัน