Daily Archives: September 3, 2019


การมอบประกาศเกียรติคุณจังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม

            จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานจังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม  มีเป้าหมายสถานที่ราชการทุกแห่ง เป็นองค์กรปลอดโฟม  และสถานที่อื่นๆ ร้อยละ ๕๐ ผลการดำเนินงานถึงวันที่ ๒๖ ส.ค ๒๕๖๒ มีสถานที่ราชการผ่านเกณฑ์องค์กรปลอดโฟม จำนวน ๖๖๘ แห่ง  ร้อยละ ๗๗.๔๐ สถานที่อื่น จำนวน ๑,๓๐๙ แห่ง ร้อยละ ๔๔.๗๗ รวมมีองค์กรปลอดโฟม ทั้งสิ้น  จำนวน  ๑,๙๗๗ แห่ง ร้อยละ ๕๒.๒๐ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง(ทรงพล สวาสดิ์ธรรม)  ได้มอบประกาศเกียรติคุณจังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม  ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๒      ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ดังนี้ ๑. ประเภทองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) ท่าอากาศยานลำปาง ๒) ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ๓) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ๒. ประเภทตลาดประชารัฐจังหวัดลำปางปลอดโฟม จำนวน ๑๗ แห่ง ได้แก่ ๑) ตลาดวิถีชุมชน ธกส. สาขาลำปาง ๒) ตลาดวิถีชุมชน ธกส. สาขาแม่ทะ ๓) ตลาดบ้านศรีดอนชัย ๔) ตลาดสดบ้านส้มป่อย ๕) ตลาด Modern Trade Big C ๖) ตลาด Modern Trade แม็คโคร ๗) ตลาดสดบ้านหัวทุ่งพัฒนา ๘) ตลาดสดบ้านหัวทุ่ง ๙) ตลาดสดบ้านป่าเหียง ๑๐) กาดหมั้วครัวแลงหน้าอำเภอเกาะคา ๑๑) ตลาดเกษตร หน้าห้างเสรีสรรพสินค้า ๑๒) กาดประตูผา ๑๓) กาดถนนสายวัฒนธรรมท่ามะโอ ๑๔) ตลาดบ้านจุ้ด ๑๕) We Market lampang ๑๖) ตลาดบ้านสันหลวง ๑๗) ตลาดลำปางหลวง