Daily Archives: September 6, 2019


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดซ้อมแผนอัคคีภัย

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานกิจกรรมซ้อมแผนอัคคีภัยในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 2 ลำปาง เทศมนตรีนครลำปาง โรงพยาบาลลำปาง วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 140 คน ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง