Daily Archives: October 1, 2019


ประชุมนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดประชุม ประชุมนำเสนอกรอบแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษน้ำทอง โดยมี นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม 480 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ระดับอำเภอ และ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง โดยเอกสารการประชุมสามารถดาวโหลดได้จากท้ายข่าว