Daily Archives: October 29, 2019


สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยประจำปี 2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นำทีมบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจัดสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยประจำปี 2562 เป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และปลูกจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอัยเป็นภูมิปัญญาประจำชาติที่มีมาช้านาน ซึ่งในงานดังกล่าวมีกิจกรรมบริการสุขภาพด้วยศาสตร์แผนไทย จัดในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ภายในบริเวณศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย