Daily Archives: November 28, 2019


การประชุมชี้แจงการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดลำปาง

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-17.30 น. ณ ห้องผาไท  โรงแรมเวียงลคอร นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 บรรยายนโยบายกระทรวงสาธารณสุขต่อการดำเนินงานร่วมกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563     ต่อประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ เชียงใหม่  ผอ.สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่สปสช. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 45 คน


สสจ.ลำปาง รณรงค์ลดบริโภคอาหารหวาน เค็ม เพื่อลดการเสียชีวิตจากโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมแนะประชาชนเลือกบริโภคอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางสุขภาพ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา ๑๖.๓0 น. ที่ตลาดสนามบิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมรณรงค์ คนลำปางรวมพลังลดเค็ม ลดหวาน บริโภคอาหารที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมสาธิตการใช้เครื่องมือตรวจวัดความเค็มในอาหาร หรือ salt meter เพื่อทดสอบให้ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาดได้เห็นถึงระดับค่าของความเค็มที่มีอยู่ในอาหารแต่ละชนิดว่าเกินเกณฑ์ที่ควรบริโภคหรือไม่ พร้อมเชิญชวนประชาชนหันมาลดการบริโภคอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม โดยจังหวัดลำปาง ในปี 2562 พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 104,470 ราย โรคเบาหวานจำนวน 44,391 ราย และมีสถิติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการเกิดโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค สัดส่วนของโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกาย องค์การอนามัยโลก แนะนำให้บริโภคเกลือ 5 กรัม หรือโซเดียม 2,000 มิลลิกรัม หรือ 1 ช้อนชาต่อวันเท่านั้น