Daily Archives: November 29, 2019


พิธีมอบเครื่องฟอกไต และวัสดุอุปกรณ์ โครงการ Care for kidney care for lifeGG#1983978

วันที่ อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการรับมอบเครื่องฟอกไต และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการ Care for kidney care for lifeGG #1983978 จากมูลนิธิโรตารี สโมสรโรตารีกรุงเทพพัฒนาการ ภาค 3350 สโมสรโรตารี E-club 9920 Francopone (นิวซีแลนด์) ร่วมกับสโมสรโรตารีอีกหลายแห่งในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมศิริชัยพัฒน์ ชั้น 5  ตึกหลวงลำปาง โรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย