Daily Archives: December 4, 2019


บันทึกลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ

บันทึกลงบันทึกลงนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯนามในประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯ


การแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2563


โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จังหวัดลำปาง

1.ผลการบันทึกลดเค็ม New!!!!! รายครัวเรือน Update ข้อมูลทุกๆเที่ยงคืน 2.คลิก>> ระบบบันทึกลดเค็ม User:เลขประจำตัว 13 หลัก Password : 123456 3.ผลการตรวจวัดค่าความเค็มแยกรายอำเภอ ครั้งที่ 1 (ระบบเดิม) คลิก>> เพิ่มกลุ่มเป้าหมายสำหรับการสำรวจ ร้านอาหาร,ร้านก๋วยเตี๋ยว, ตลาด 4.การบันทึกร้านค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “สั่งหวานน้อยที่ร้านนี้ ดีต่อใจ” เมื่อร้านค้ากรอกข้อมูลเสร็จสามารถเข้าดู >> ผลการเข้าร่วมรณรงค์ได้ตาม URL นี้ครับ หมายเหตุ: ติดต่อประสานแอดมิน โทร 054-227526 ต่อ 303


แบบตอบกลับตรวจวัดค่าความเค็ม (สำหรับผู้บริหาร)

…………………………………………………………………… คลิก>แบบรายงานผลฯ โดย มอค. โดย มอค. 1.เมือง > คลิก2.แม่เมาะ > คลิก3.เกาะคา > คลิก4.เสริมงาม > คลิก5.งาว > คลิก6.แจ้ห่ม > คลิก7.วังเหนือ > คลิก8.เถิน > คลิก 9.แม่ทะ > คลิก10.แม่พริก > คลิก11.สบปราบ > คลิก12.ห้างฉัตร > คลิก13.เมืองปาน> คลิก