Daily Archives: June 25, 2020


พิธีไหว้พระบรมครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2563 ณ คลินิกเวชกรรมไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย เพื่อสืบสานประเพณีและระลึกถึงพระคุณของ พระบรมครูชีวกโกมารภัจจ์ แพทย์ประจำพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูของ “การแพทย์แผนไทย”