เอกสารประกอบการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 วันที่ 20-22 มิถุนายน ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง


http://cloud.lpho.go.th/index.php/s/eAjHvr2jZPo3Usp