ประกาศประกวดราคาซื้อยา Fluticasone+Salmeterol ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา Fluticasone+Salmeterol ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๘๓,๔๘๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๓๒๓๕๓๓ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศebiddingFluticasone62 April 9, 2019 09:26 supapon 446 KB 32
pdf spec fluticasone62 April 9, 2019 09:27 supapon 232 KB 26
pdf ราคากลางFluticasone April 9, 2019 09:27 supapon 37 KB 23