จัดตั้งชมรมใหม่ เพื่อผู้ประกอบการสปาและนวดสุขภาพในจังหวัดลำปาง


           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการประชุมผู้ประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ โดยมีวาระเพื่อการก่อตั้งชมรมขึ้น

ใช้ชื่อ “ชมรมอาลัมภางค์เขลางค์นครนวดเพื่อสุขภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และทำ

กิจกรรมร่วมกับจังหวัดในงานพิเศษต่างๆ  และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการชมรม เพื่อกำหนดระเบียบ

ปฏิบัติและทิศทางการดำเนินงาน หากนวดแผนไทยท่านใดสนใจเข้าร่วมชมรม สามารถเข้าไลน์กลุ่ม ชมรมอาลัมภางค์เขลางค์นคร

นวดเพื่อสุขภาพ ได้ ตาม QR code ข้างล่างนี้ หรือติดต่อได้ที่ ร้านลือล้านนาสปา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป