เอกสารแนบการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ November 23, 2018 15:08 NCD 250 KB 277
pdf 3. ร่างคำสั่ง November 23, 2018 15:08 NCD 208 KB 119
pdf 5.แบบตอบรับ November 23, 2018 15:08 NCD 252 KB 133
pdf 6. รายงานการประชุม November 23, 2018 15:08 NCD 435 KB 199
pdf 2. ร่าง กำหนดการรับเสด็จ 18 มค. 62 November 25, 2018 08:15 NCD 96 KB 134
pdf 4.ร่าง มอบหมายภารกิจแนบท้าย November 25, 2018 08:15 NCD 396 KB 145