สสจ.ลำปางมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร มีหน่วยงาน / องค์กรที่ดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์องค์กรปลอดโฟม จำนวน 13 แห่ง


นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมินรับรอง / องค์กรที่ดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์องค์กรปลอดโฟม โดยมีนายสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ตามที่จังหวัดลำปาง กำหนดให้มีการดำเนินงาน จังหวัดลำปางสะอาด ปราศจากโฟม เป้าหมาย ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ แหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการ ตลาด วัด ศาสนสถาน และชุมชน ทุกแห่งเป็นองค์กรปลอดโฟม โดยได้เริ่มกิจกรรม Kick Off พร้อมกันทั้งจังหวัดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 จากนั้นทุกหน่วยงาน ทุกอำเภอ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ปลอดโฟม อย่างต่อเนื่อง มีการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ ตามจุดต่างๆ ขณะเดียวกัน จังหวัดได้จัดส่งแนวทางการดำเนินงาน และ การส่งรายงาน โดยให้ส่งรายงานทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่อรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอในที่ประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วงถัดไป คณะทำงานบูรณาการจังหวัดสะอาด ปราศจากโฟม จะออกติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่ ในเดือนธันวาคม – มกราคม 2562 ขณะเดียวกันช่วงเทศกาลจัดงานต่างๆ ในพื้นที่ ขอให้ทุกหน่วยงานจัดงานปลอดโฟม ด้วย ดังเช่นงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ระหว่างวันที่ 14 – 23 ธันวาคม 2561 ได้กำหนดให้ผู้ที่จำหน่ายอาหารในงานปลอดการใช้โฟมบรรจุอาหาร นอกจากนี้ จังหวัด กำหนดให้หน่วยงานราชการ ทุกแห่ง เป็นองค์กรปลอดโฟม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีหน่วยงาน / องค์กรที่ดำเนินงานผ่านตามเกณฑ์องค์กรปลอดโฟม จำนวน 13 แห่ง ดังนี้
1. สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
2. เทศบาลเมืองพิชัย
3. เทศบาลตำบลเกาะคา
4. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
5. โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
6. โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
7. โรงพยาบาลแจ้ห่ม
8. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
9. โรงเรียนลำปางกัลยาณี
10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
12. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง
13. อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง