คืนข้อมูลตัวชี้วัดRDU แก่โรงพยาบาลทั้ง13แห่ง ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561


                  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

(RDU) ไตรมาสที่ 1/2562 (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561 ) ซึ่งพบว่า โรงพยาบาลทุกแห่งผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 1 แล้ว และมี

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลลำปาง แม่ทะ วังเหนือ สบปราบและห้างฉัตร        

ส่วนโรงพยาบาลอื่นๆยังไม่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 เนื่องจากยังไม่ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะครบทั้ง 4 กลุ่มโรค   

ดังเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf คืนข้อมูล รพ ตัวชี้วัดRDUไตรมาส162231161vslppn November 30, 2018 10:18 mesinee 87 KB 93