คืนข้อมูลตัวชี้วัดRDU แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง13อำเภอ ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561


                กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  ได้สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

(RDU) ไตรมาสที่ 1/2562 (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2561 ) ซึ่งพบว่าการใช้ยาปฏิชีวนะในระดับรพ.สต.นั้น    

พบว่าทุกอำเภอผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 แล้ว  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ในทุกอำเภอ โดยมีรพ.สต. ผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะ

ทั้ง 2 กลุ่มโรค   จำนวน  129  แห่ง จาก 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.85  ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย

 

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf คืนข้อมูลตัวชี้วัดรพ.สต.231161 November 30, 2018 10:26 mesinee 157 KB 87