กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอแม่เมาะ


เมื่อวันที่ 28พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอแม่เมาะ นำทีมโดย พญ.พรกมล บริพัตรโกศล โดยทีมงานจากสสจ.ลำปางประกอบด้วย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ และ ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ และทีมงานจากโรงพยาบาลลำปางประกอบด้วย ภญ. ชนัฏตา วิเศษสิงห์, ทนพญ. วัลลภา เหล่มตระกูล และคุณอรอนงค์ปิ่นสกุล โดยในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลแม่เมาะและรพสต.บ้านท่าสี ช่วงบ่ายสรุปการนิเทศและให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย พญ.พรกมล บริพัตรโกศล