กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอเถิน


เมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอเถิน นำทีมโดย ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา โดยทีมงานจากสสจ.ลำปางประกอบด้วย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ และ ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ และทีมงานจากโรงพยาบาลลำปางประกอบด้วย ทนพญ. วัลลภา เหล่มตระกูล และคุณอรอนงค์ ปิ่นสกุล โดยในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลเถินและรพสต.บ้านสะเลียมหวานช่วงบ่ายสรุปการนิเทศและให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย ดร.ภญ. รุ่งทิวา หมื่นปา