กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง กำกับติดตามงาน RDU ในอำเภอแจ้ห่ม


เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับโรงพยาบาลลำปางได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU สัญจร) ในอำเภอแจ้ห่ม นำทีมโดย ภญ. จันทนา ลี้สวัสดิ์ โดยทีมงานจากสสจ.ลำปางประกอบด้วย ภญ. วิภาภัทร ธิสาระ และทีมงานจากโรงพยาบาลลำปาง ประกอบด้วย ทนพญ.วัลลภา เหล่มตระกูล และคุณอรอนงค์ ปิ่นสกุล โดยในช่วงเช้าได้มีการนิเทศงานที่โรงพยาบาลแจ้ห่มและรพสต.แม่สุกช่วงบ่ายสรุปการนิเทศและให้ความรู้วิชาการแก่เจ้าหน้าที่ในหัวข้อการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย พญ. ชมนภัส แหลมคม