ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง


มาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf มาตรการกำกับดูแล December 25, 2018 20:07 supapon 1 MB 70