ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต


“สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ไม่ทนต่อการทุจริต (LPHO Zero Tolerance)”

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf img20181226_12003615 December 26, 2018 13:13 anuchalee 669 KB 60