ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี เขตเทศบาลนครลำปาง


ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยกายใจเป็นสุข เขตเทศบาลนครลำปาง

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 80 คน

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 : อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการเอกนกประสงค์ชุมชนท่าคราวน้อย เทศบาลนครลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 50 คน

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์ แผนไทย  ณ ที่วัดสิงห์ชัย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 25 คน