นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานพยาบาลนิทรรศน์ และวันเด็กแห่งชาติ “SMART Nurse สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ เปิดโลกทัศน์ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพประชาชน”


วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานพยาบาลนิทรรศน์ ประจำปี ๒๕๖๑ และวันเด็กแห่งชาติ “SMART Nurse สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ เปิดโลกทัศน์ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพประชาชน” ครั้งที่ ๑๓ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้จัดการความรู้ทางด้านสุขภาพ และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้โดยผ่านการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการบริการแก่สังคม ตามสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชั้นปีภายใต้ค่านิยมร่วม MOPH  ณ  สนามบริเวณ หน้าห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง วิทยาเขตลำปาง