สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วม โครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” (Thai Run for World Cancer Day) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๔๕ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้คุณสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมงาน โครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” (Thai Run for World Cancer Day)ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน๘ สนาม ๘ จังหวัดที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศเป็นครั้งแรก เพื่อรณรงค์และสงเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนไทย อันจะเป็นผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัย ให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการปล่อยตัวนักวิ่ง พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง แบบออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ มินิมาราธอน ๑๐.๕ กิโลเมตร และ ฟันรัน ๕ กิโลเมตร รวมนักวิ่ง ๑.๐๐๕ คน ณ บริเวณถนนลำปาง – งาว หน้าโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง