การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสำนักงานปลัดสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข บรรลุเป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ