สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมการสัมมนาสานพลังเสริมสร้างสมรรถนะ สุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้ดำเนินงานภายใต้โครงการตามพระราชดำริภายใต้โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ปีงบประมาณ 2562


วันนี้ 11 กุมภาพันธ์ 2562  นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปางให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา”สานพลังเสริมสร้างสมรรถนะ สุขภาพสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ จังหวัดลำปาง” ภายใต้โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ปีงบประมาณ 2562 ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับ กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้กำหนดจัด ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติจังหวัดลำปาง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสามเณรแกนนำด้านสุขภาพ ครูอนามัย และผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 8 โรงเรียน  โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพลังความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพสามเณรแกนนำด้านสุขภาพอันจะช่วยให้เกิดความตระหนักและความรอบรู้ด้านสุขภาพมุ่งให้เกิดวิถีกิจวัตรการปฏิบัติตนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม