สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะหมอกควัน


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง  เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปางและอสม. อำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะหมอกควันจัดพร้อมกันสามแห่ง ได้แก่ข่วงนครเทศบาลนครลำปาง ชุมชนบ้านกาดเมฆ ชุมชนต้นธงชัย มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 1000 คน ทั้งนี้ได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 3000 ชิ้น พ่นน้ำเพื่อลดระดับฝุ่นละอองในอากาศ ให้ความรู้ประชาชนผ่านรถประชาสัมพันธ์และแจกเอกสาร แผ่นพับ