กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคจัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับงาน คบส. ในวันศุกร์ที่ 8 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมเอเซียลำปาง


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและบูรณาการแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562