กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯจัดประชุมชี้แจงโครงการกำกับติดตามการดำเนินงาน คบส. โดยเครือข่าย บวร.ร. เพื่อลดเสี่ยงโรค NCDs ในวันศุกร์ที่ 8 ก.พ.2562เวลา13.00-16.30น. ที่โรงแรมเอเซียลำปาง


โดยมีนางศรีสอางค์ วรรณกูลและนายสุทัน ทาวงศ์มา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประธานคณะทำงานและรองคณะทำงาน เป็นผู้มอบนโยบายในการดำเนินงาน
นางสาววรางคณา สันเทพ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ชี้แจงโครงการฯ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เครือข่าย บวร.ร. จังหวัดลำปาง