ขออนุมัติแผนจัดซื้อประจำปี


ขออนุมัติแผนจัดซื้อประจำปี

  1. ซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf PDF0036 March 13, 2019 09:12 supapon 54 KB 31