โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ๊Update !..


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf โครงสร้างตามภาระงาน รพ.สต มีนาคม 14, 2019 6:08 pm phuwadon 82 KB 28
pdf โครงสร้างตามภาระงาน รพช มีนาคม 14, 2019 6:08 pm phuwadon 174 KB 26
pdf โครงสร้างตามภาระงาน สสจ มีนาคม 14, 2019 6:08 pm phuwadon 256 KB 32
pdf โครงสร้างตามภาระงาน สสอ มีนาคม 14, 2019 6:08 pm phuwadon 56 KB 22