โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf โครงสร้างตามภาระงาน รพ.สต March 14, 2019 18:08 phuwadon 82 KB 251
pdf โครงสร้างตามภาระงาน รพช March 14, 2019 18:08 phuwadon 174 KB 212
pdf โครงสร้างตามภาระงาน สสจ March 14, 2019 18:08 phuwadon 256 KB 234
pdf โครงสร้างตามภาระงาน สสอ March 14, 2019 18:08 phuwadon 56 KB 186