ประกาศจังหวัดลำปาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562


เรื่อง ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf PDF0045 March 15, 2019 18:15 supapon 43 KB 62