EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


1.บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2.ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

3. กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

EB 2 ข้อ 3.3.4 ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

EB 2 ข้อ 3.3.5 ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf EB2 ข้อ 3.3.4 ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ June 23, 2019 09:24 jumb0_0 30 KB 16
pdf EB 2 ข้อ 3.3.5 ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซ June 23, 2019 09:24 jumb0_0 39 KB 11