ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข”


ทีมงานการแพทย์แผนไทย…กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข” เขตเทศบาลนครลำปาง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 : การดูแลสุขภาพข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนการเคหะนครลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 : อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดนางเหลียว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 : การนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 : การนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีบุญโยง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน

วันที่ 28 มีนาคม 2561 : การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ณ ศาลาอเนกประสงค์พระธาตุเทพนิมิต ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน