ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย


ทีมงานการแพทย์แผนไทย..กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย กายใจเป็นสุข” เขตเทศบาลนครลำปาง

วันที่ 28 มีนาคม 2561 : การดูแลสุขภาพข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์ พระธาตุเทพนิมิต ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน

วันที่ 28 มีนาคม 2561 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านดงไชย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน

วันที่ 29 มีนาคม 2561 : การนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ ศสมช. ชุมชนกำแพงเมือง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 40 คน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 : อาหารและพืชผักสมุนไพรบำรุงสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดช่างแต้ม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ ในชุมชน จำนวน 30 คน