ประกวดราคาซื้อยา Hydralazine HCl ๒๕ mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา Hydralazine HCl ๒๕ mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf PDF0027 April 24, 2019 13:26 supapon 487 KB 47
pdf PDF0026 April 24, 2019 13:26 supapon 158 KB 49
pdf PDF0025 April 24, 2019 13:26 supapon 35 KB 42