ร่วมเป็นวิทยากร “อบรมเชิงปฏิบัติการนวดแผนไทย”


เมื่อวันที่ 4 – 5  เมษายน 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมเป็นวิทยากร “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทย” ภายใต้โครงการบริการให้ความรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะกระบวนการนวดที่ถูกวิธี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน